Algemene voorwaarden en het dienstverleningsdocument

Informatie over onze werkzaamheden, de kosten en de kwaliteit die wij nastreven

Algemene voorwaarden en dienstverlengingsdocument

Laater hecht aan een goede voorlichting aan haar cliënten en aan het maken van duidelijke afspraken. Daarom hebben wij dienstenwijzers opgesteld en hanteren wij duidelijke algemene voorwaarden.

Laater opereert volstrekt onafhankelijk en heeft geen enkele financiële relatie met pensioenuitvoerders. Wij kunnen daarom het belang van onze cliënt altijd centraal stellen. Dankzij deze onafhankelijkheid kunnen wij u uitstekend begeleiden bij de inkoop van een pensioenvoorziening. Wij ondersteunen u rechtstreeks met onze kennis en ervaring waarbij er daardoor een gelijk speelveld ontstaat tussen u en de pensioenuitvoerders.

 

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden door Laater zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument (dvd) geeft informatie over de dienstverlening, de onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde standaard document dat is voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten. Met het dvd kan daarom een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende adviseurs en kan daarbij een hulpmiddel zijn bij het kiezen van een financiële dienstverlener.

 

Privacy-statement

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk. We hebben daarom een Privacy-startement opgesteld.
Zie hiervoor: Privacy statement Laater en PBN

 

De kosten van onze werkzaamheden

Laater verricht haar werkzaamheden uitsluitend op declaratiebasis. In de meeste gevallen is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief. In de offerte die u vóórafgaand aan de opdracht wordt verstrekt, geven wij zo goed mogelijk een inschatting van het aantal uren dat wij denken te besteden. Onze tarieven zijn afhankelijk van de gevraagde deskundigheid en de kennis en ervaring van de consultant. De tarieven worden verhoogd met de geldende omzetbelasting.

Bij bepaalde opdrachten, veelal (actuariële) berekeningen of het opstellen van documenten hanteren wij veelal een stuksprijs. Dit tarievenoverzicht is opvraagbaar bij ons kantoor.

 

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u aan ons alle benodigde inlichtingen en informatie verstrekt waardoor wij onze werkzaamheden correct kunnen verrichten. Dat geldt voor alle stappen in ons adviesproces. Dit is in uw eigen belang. Alleen wanneer wij over de juiste en volledige informatie beschikken, kunnen wij u op de juiste wijze ondersteunen.

 

Kwaliteit

Laater staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM heeft ons een vergunning afgegeven voor pensioenadvisering. De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continue door ons in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Onze medewerkers zijn in het bezit van de relevante diploma’s en certificaten. Ook wordt hun vakkennis op peil gehouden via een doorlopend programma van permanente educatie.

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken, mag u daar geen financieel nadeel van hebben. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aansprakelijkheid die verband houdt met beroepsfouten.

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Onze volledige klachtenprocedure is hier in te zien: Laater – Klachtenregeling

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag, tel. : 0900 3552248, website: wwwkifid.nl. Zie voor het reglement van het Kifid hier: Kifid – Reglement 2017

De diensten op maat van Laater

Waarmee kunnen wij u helpen?

Advies
Persoonlijk en praktijkgericht advies van onze pensioenexperts
Beheer
Uw administratie overzichtelijk op orde, voor u en uw werknemers
Berekeningen
Helder inzicht in zowel DGA-pensioen als collectieve pensioenregelingen
Communicatie
Duidelijke en begrijpelijke communicatie over een complex onderwerp